ม.5/1

Advertisements

ม.5/2

บล็อกสนุกกับชีววิทยา

บล็อกชีววิทยานี้  จัดทำขึ้นโดยครูวิวัฒน์  อุทัชกุล  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต  ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรมของสัตว์ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบ  แบบฝึกหัด และกิจกรรมการทดลอง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ และจะมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป